پروژه های راه و راهسازی
responsive carousel

- جهت تقویت آسفالت کف جاده ها که دارای زیرسازی نسبتاً ضعیفی می باشند. در این حالت تغیر شکل های زیرسـازی اثرات تخریبی کمتری بر روسازی می گذارد.

- در جلوگیری از ترك های انعکاسی و ترك های ناشی از تغیرات درجۀ حرارت خصوصاً در هوای بـسیار سـرد بـه شـکل بسیار مفیدی موثر است.

- در آسفالت ریزی جاده هایی که در چند مرحله انجام می شود در زمانی که در نقطۀ خاصی مجبور بـه اتمـام آسـفالت ریزی در جهت طولی جاده هستیم به جهت ایجاد فاصلۀزمانی بین دو آسفالت ریزی، در فـصل مـشترك انتهـا و ابتـدای آسفالت ریزی چسبندگی کافی بین آسفالت بوجود نمی آید. ژئوگریدها به خوبی می توانند این اختلال را رفع نمایند. ایـن موضوع برای آسفالت ریزی جاده هایی که دارای بیش از یک باند می باشند نیز بوجود می آید.

- در زمانی که مجبور به توسعۀ عرضی جاده هستیم، در اثر اختلاف بین زیرسازی قسمت قدیم و جدید جاده و نشست زیر اساس قسمت کناره تازه احداث شده، و همچنین عدم چسبندگی لازم بین دو لایۀ آسفالت قدیم و جدید تـركهـای طولی در امتداد جاده در فصل مشترك باندها بوجود می آید که با استفاده از ژئوگریـدها در ایـن قـسمتهـا اخـتلالات احتمالی تا حدود زیادی قابل پیشگیری است.

- در باندهای فرودگاه هایی که با اسفالت پوشیده شده اند به علت بالا بودن بار ترافیکی ممکن است ترك هایی خـصوصاً در نقاط فرود بوجود آید. با توجه به وجود محدودیت زمانی جهت تعمیر باندهای فرودگاه، باید سعی شود تا حـد ممکـن فاصلۀ زمانی بین تعمیرات را افزایش داد. استفاده از ژئوگریدها یکی از راه حلهای ممکن است.

ـ در زمانی که مجبور به شکافتن جاده ها به منظورهای مختلف همچون عبور لوله های آب، گاز، فاضلاب و یا هـر موضـوع دیگری که در زمان تاسیس راه پیشبینی نشده باشد، هستیم مهسان سازی زیـر اسـاس قـسمت ایجـاد شـده جدید بـا جاده قبلی سخت و گاهی به علت وارد شدن فشار به تاسیسات احداث شده غیرممکن میباشد همـین اخـتلاف بـین دو زیرسازی موجب ایجاد فرورفتگی در محل و ایجاد ترك و فروپاشی محل میشود. استفاده از ژئوگریدها بـه خـوبی ایـن اختلال را پوشش میدهد.


ـ در محلهایی که مجبور به پوشش آسفالت بر روی سطوحی که از نظر انقباض با آسفالت اختلاف دارنـد و همچنـین ایجاد پوشش بر روی درزهای بین آنها هستیم، مانند پلهای فلزی و یا بتنـی، این اخـتلاف بـین انقبـاض بـین دو مـاده موجب ایجاد ترك در آسفالت و واپاشی آن میشود. همچنین است در هنگامی که بین دو قطعه که دارای فاصله با هـم هستند و از پوشش آسفالت استفاده میشود. استفاده از ژئوگرید در این مواقع تا حدود زیادی از این خرابی ها جلوگیری می کند.