ژئوسل
responsive carousel

ژئوسل : 

 ژئوسل یکی از خانواده بزرگ ژئوسینتتیک می باشد که در گذشته از مصالحی مثل بتن به جای آن استفاده می شده که علاوه لر نداشتن کیفیت و طاهر مناسب سازگاری چندانی با محیط نداشته است موارد کاربرد زئوسل به اختصار شامل موارد زیر می باشد:

1- پایدار سازی شیب ها 

2- کاهش پیامد های زیست محیطی 

3- کاهش لغزش زمین